სურათი “პეიზაჟი მდინარით”, ტილო, ზეთი, მ.კლოდტის სკოლა, რუსეთი, მე-19 საუკ.